Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej (SEA) powstało w 2018 roku z inicjatywy grona pracowników Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych (WAiSP) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie dla wspierania i podnoszenia poziomu badań i edukacji architektonicznej. Misją SEA jest wspieranie aktywności studentów architektury i urbanistyki WAiSP w przedsięwzięciach o charakterze badawczo-naukowym, artystycznym i projektowym, a także kulturalnym. Wsparcie i pomoc organizacyjną SEA mogą otrzymać między innymi następujące inicjatywy społeczności akademickiej WAiSP: warsztaty architektoniczne, konkursy, debaty produkcja wystaw i wydawnictw, wyjazdy badawczo – seminaryjne wykłady gościnne wybitnych profesorów i architektów inicjatywy Koła Naukowego Hauz07 Ponadto Stowarzyszenie zamierza aktywizować działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą w ścisłej współpracy z kadrą naukową WAiSP KAAFM, ale także z szeregiem innych uczelni wyższych, środowiskami eksperckimi, biznesowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi.


The Association for Architectural Education (SEA) was established in 2018 on the initiative of the Faculty of Architecture and Fine Arts (WAiSP) of the Krakow Academy Andrzej Frycz Modrzewski in Krakow. The Association is support and raise the level of architectural research and education. The mission of SEA is to support the activity of WAiSP architecture and urbanism students in research, scientific and artistic as well as cultural activities. SEA support and organizational assistance can receive, inter alia, the following initiatives of the WAiSP academic community: architectural workshops, competitions, debates preparing of exhibitions and publications, research and seminar trips guest lectures by eminent professors and architects initiatives of the Scientific Society Hauz07 In addition, the Association intends to activate scientific, research, consulting and publishing in close cooperation with the scientific staff of WAiSP KAAFM, but also with a number of other universities, expert environments, business, government and local government institutions.

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami, promocjami oraz wydarzeniami / Get acquainted promotions and events

Czytaj więcej... / Read more...