Kraków, 28.05.2019

Warsztaty Projektowe w Pekinie – marzec 2019

W dniach 24-30 marca 2019r Dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii we współpracy z Kołem Naukowym HAUZ07 i Stowarzyszeniem dla Edukacji Architektonicznej zorganizowali wyjazd studialno-seminaryjny studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych na warsztaty projektowe do Pekinu (w ramach polsko – chińskiego projektu „joint design studio”, pod kierunkiem prof. nadzw. Krzysztofa Ingardena i prof. Wang Lu z Tsinghua University w Pekinie). W wyjeździe wzięło udział 10 studentów I i II stopnia oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych.

Celem wyjazdu studyjnego było seminarium projektowe w Pekinie z udziałem   studentów chińskich i Prof. Wang Lu, podczas którego nasi studenci zapoznali się z historycznym rozwojem układu urbanistycznego Pekinu, osiągnięciami współczesnej chińskiej architektury oraz z lokalizacjami przygotowanymi pod studialne prace projektowe związane z rewitalizacją Ritan Park.

W oparciu o wizję lokalną Parku Ritan nastąpi etap analiz, których celem będzie stworzenie propozycji programów i założeń projektowych modernizacji przestrzeni parku. Efektem tych działań będą projekty studenckie mające na celu wskazanie możliwych interwencji projektowych w parku i w rejonie okolicznych ulic. Polsko-chińskie seminarium studenckie pozwoliło nam poznać problemy współczesnego chińskiego mega-polis, jego historycznej i współczesnej architektury, a także znaczenia przyrody i sztuki w przestrzeni miejskiej. W ramach wyjazdu zwiedzono fragment Wielkiego Muru Chińskiego i znajdujące się w jego pobliżu muzeum architektury „Commune by the The Great Wall”. Warsztaty zainaugurował wykład Krzysztofa Ingardena w School of Architecture, Tsinghua University.

Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej wsparło warsztaty kwotą 24110 PLN. Dziękujemy sponsorom Stowarzyszenia, szczególnie firmom Golub Get House i Bo Concept.

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Krzysztof INGARDEN, prof.KA, Dziekan WAiSP

Katarzyna BANASIK-PETRI, doc.dr Prodziekan WAiSP, 

Wojciech KOSIŃSKI, prof., 

Piotr URBANOWICZ, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Piotr Blicharz, Tomasz Jałocha, Aleksandra Csorich, 

Aleksandra Janiszek, Yevheniia Krepysheva, Wiktoria Pawlik, 

Klaudia Wcisło, Justyna Zagajska, Dagmara Musialska,  Maciej Chowan,

ENG.

Design Workshop in Beijing - March 2019

On March 24-30, 2019, the Dean of the Faculty of Architecture and Fine Arts of the Krakow Academy in cooperation with the Scientific Circle HAUZ07 and the Association for Architectural Education organized a study and seminar trip for students of the Faculty of Architecture and Fine Arts for design workshops in Beijing (as part of the Polish-Chinese project) joint studio studio ", under the supervision of Prof. Krzysztof Ingarden and Prof. Wang Lu from Tsinghua University in Beijing). 10 first- and second-cycle students took part in the trip, as did the didactic staff of the Faculty of Architecture and Fine Arts.

The purpose of the study trip was a design seminar in Beijing with the participation of Chinese students and Prof. Wang Lu, during which our students got acquainted with the historical development of Beijing's urban layout, achievements of contemporary Chinese architecture and locations prepared for the design work related to the revitalization of Ritan Park.

Based on the local vision of the Ritan Park, there will be a stage of analyzes aimed at creating proposals for programs and design assumptions for the modernization of the park's space. The result of these activities will be student projects aimed at identifying possible design interventions in the park and in the vicinity of nearby streets. The Polish-Chinese student seminar has allowed us to learn about the problems of contemporary Chinese mega-polis, its historical and contemporary architecture, as well as the importance of nature and art in urban space. As part of the trip, a section of the Great Wall of China was visited and the "Commune by the Great Wall" architectural museum located nearby. The workshop was inaugurated by Krzysztof Ingarden's lecture at the School of Architecture, Tsinghua University.

The Association for Architectural Education supported workshops with PLN 24110. Thank you to the sponsors of the Association, especially to Golub Get House and Bo Concept.

Participants of the trip:

Scientific staff WAiSP KA:

Krzysztof INGARDEN, prof.KA, Dean of WAiSP

Katarzyna BANASIK-PETRI, associate professor, WAiSP,

Wojciech KOSIŃSKI, professor,

Piotr URBANOWICZ, supervisor of the Scientific Circle HAUZ07.

WAiSP KA students:

Piotr Blicharz, Tomasz Jałocha, Aleksandra Csorich,

Aleksandra Janiszek, Yevheniia Krepysheva, Wiktoria Pawlik,

Klaudia Wcisło, Justyna Zagajska, Dagmara Musialska, Maciej Chowan,