Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej (SEA) powstało w 2018 roku z inicjatywy grona pracowników Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych (WAiSP) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie dla wspierania i podnoszenia poziomu badań i edukacji architektonicznej. Misją SEA jest wspieranie aktywności studentów architektury i urbanistyki WAiSP w przedsięwzięciach o charakterze badawczo-naukowym, artystycznym i projektowym, a także kulturalnym.

Wsparcie i pomoc organizacyjną SEA mogą otrzymać między innymi następujące inicjatywy społeczności akademickiej WAiSP:

  • warsztaty architektoniczne, konkursy, debaty,
  • produkcja wystaw i wydawnictw,
  • wyjazdy badawczo – seminaryjne,
  • wykłady gościnne wybitnych profesorów i architektów,
  • inicjatywy Koła Naukowego Hauz07.

Ponadto Stowarzyszenie zamierza aktywizować działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą w ścisłej współpracy z kadrą naukową WAiSP KAAFM, ale także z szeregiem innych uczelni wyższych, środowiskami eksperckimi, biznesowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi.

The Association for Architectural Education (SEA) was founded in 2018 on the initiative of employees of the Faculty of Architecture and Fine Arts of the Krakow Academy Andrzej Frycz Modrzewski in Krakow. The mission of SEA is to support the activity of WAiSP architecture and urbanism students in research, scientific, artistic and design as well as cultural activities. SEA support and organizational assistance may receive, inter alia, the following initiatives of the WAiSP academic community: architectural workshops, competitions, debates, production of exhibitions and publications, research and seminar lectures, guest lectures by eminent professors and architects of the initiative of the Student Scientific Club "Hauz07". In addition, the Association intends to activate scientific, research, consulting and publishing activities in close cooperation with the scientific staff of WAiSP KAAFM, but also with a number of other universities, expert and business environments, government and local government institutions.