STATUT

STOWARZYSZENIA DLA EDUKACJI I BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)   „Stowarzyszenie dla Edukacji i Badań Architektonicznych”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz prawny (jako członków wspierających), zawiązanym dla wspierania i podnoszenia poziomu badań i edukacji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem prac dydaktycznych prowadzonych przez kadrę prowadzącą zajęcia i studentów kształcących się w dyscyplinie nauki „architektura i urbanistyka” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość́ prawną.

5)   Stowarzyszenie może należeć́ do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, przy zachowaniu własnej pełnej autonomii.

 • Działalność́Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • Celem Stowarzyszenia jest:
 1. wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej studentów i pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzących zajęcia i kształcących się w dyscyplinie nauki „architektura i urbanistyka”,
 2. inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i pomoc w ich realizacji, takich jak np.:
  1. studenckie warsztaty projektowe
  2. wykłady gościnne wybitnych profesorów i architektów,
 • konkursy i wystawy prac studenckich,
 1. publikacje projektów studenckich,
 2. zachęcanie do podnoszenia jakości i innowacyjności edukacji architektonicznej, w tym rozwoju programów nauczania i rozwoju personelu;
 3. poszukiwanie kontaktu i współpracy z odpowiednimi organizacjami ze świata akademickiego w dziedzinie architektury.
 • Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 1. podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych;
 2. promowanie twórczości oraz aktywności studentów i pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzących zajęcia i kształcących się w dyscyplinie nauki „architektura i urbanistyka” poprzez organizację wystaw, pokazów i imprez integracyjnych;
 3. wspieranie finansowe inicjatyw edukacyjnych takich jak wyjazdy studialne w Polsce i za granicę Polski;
 4. wspieranie prac Koła Naukowego studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kształcących się w dyscyplinie nauki „architektura i urbanistyka” „Hauz 07”;
 5. organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. nawiązywanie współpracy z uczelniami, instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi;
 8. inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Członkami Stowarzyszenia mogą̨być́osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być́ jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
 3. zostanie zaakceptowana pozytywną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać́ osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się̨po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się̨ z zadeklarowanych świadczeń́, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być́osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność́i rozwój Stowarzyszenia lub działalność zawodową, naukową lub dydaktyczną w zakresie architektury i urbanistyki.
 • Członkowie honorowi są̨ przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są̨zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają̨ biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą̨ jednak brać́ udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają̨takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia w drodze uchwały Zarządu z powodu:
 • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • nie płacenia składek za okres pół roku, po    przedłożeniu          pisemnego     i    uzasadnionego         wniosku     trzech     członków Stowarzyszenia
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • Kadencja władz.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż    przez    dwie     kadencje,        za   wyjątkiem      funkcji     Prezesa    Zarządu.     Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o wyjątkowym wydłużeniu pozostałych Członków Zarządu o kolejną kadencję .
 • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią̨inaczej.

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być́zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają̨ bezwzględną większością̨ głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań́z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań́władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. uchwalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10) Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Prezes zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, przy czym zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego kwotę 50000 PLN wymaga działania prezesa zarządu wraz z wiceprezesem zarządu lub członkiem zarządu.

 • Zarząd składa się̨ z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają̨ się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Do kompetencji Zarządu nalezą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz……,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 • Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się̨ z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań́ ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 • W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja nowego członka trwa do końca kadencji całego organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę̨ finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uchwałę̨ w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę̨ o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością̨ głosów – 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę̨ o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.