BELGIA

Wyjazd studyjny koła naukowego „HAUZ 07” do Belgii 9-10-11 października 2019 r

W dniach 9-10-11 października 2019 r. w ramach działań Koła Naukowego HAUZ07. Współorganizatorem wyjazdu , obok opiekuna Koła HAUZ 07 oraz Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej  była Pani Kinga Storożuk z firmy modulyss. Modulyss - to producent wysokiej jakości płytek dywanowych o nowoczesnym designie i przyjaznym dla środowiska podejściu do produkcji i późniejszej eksploatacji.

Podczas podróży studenci odwiedzili miasto Tielt z jedną z największych fabryk tkanin w Europie, w której odbywają się kluczowe etapy produkcji płytek dywanowych firmy modulys. Pan Wojciech Drzazga - specjalista ds. produkcji i przedstawiciele firmy zapoznali studentów z całym procesem produkcji od fazy projektowania do końcowego odcinka, tj. pakowania i wysyłki. Studenci nauczyli się rozpoznawać rodzaje wykładzin podłogowych, zobaczyli proces produkcji, w tym drukowanie i tufting. Wizyta w Tielt była dzięki temu niezwykle inspirująca i pouczająca.

Z kolei w Gandawie grupa odwiedziła najnowszy salon firmy modulyss, w którym prezentowane są przykłady najciekawszych wzorów z przykładami najciekawszych projektów i opcji wyposażenia wnętrz.

Naukowy  wyjazd poznawczy w kolejnym etapie podróży podporządkowany był badaniu historycznej i współczesnej architektury Gandawy i Brugii, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych relacji człowiek-miasto.

Podczas rundy rowerowej wokół Gandawy studenci oglądali między innymi nowoczesną dzielnicę mieszkaniową New  Zebry z odrestaurowaną XX wieczną zabudową, bibliotekę Der Krook autorstwa architektów z pracowni Coussee & Goris oraz RCR Arquiteces   która została uznana za jedną z dziesięciu najpiękniejszych współczesnych bibliotek oraz  kontrowersyjną  Stadshal, - zadaszoną salę  koncertową Robbrechta i Daema i Marie-José Van Hee położoną na środku historycznego placu Gandawy.

Młodzi architekci odwiedzili także miejsca historyczne charakterystyczne dla kultury i architektury flamandzkiej, w tym Beginaż Matki Bożej z Ter Hoyen w Lange Violettenstraat z 1235 roku z ciekawym układem urbanistycznym, Zamek Gravensteen i tak zwane domy cechowe wzdłuż Kanału Graslei.

W Brugii uczniowie spędzili więcej czasu na badaniu architektury historycznej pod opieką przewodnika. Studenci Pogłębili swoją wiedzę o początkach i budowie miasta, zobaczyli m.in. średniowieczny rynek z imponującym ratuszem,  oraz zapoznali się z zmianami  urbanistycznymi zachodzącymi w  tej części miasta. Spacer wzdłuż kanałów prowadził do kościoła Matki Bożej - Onze-Lieve-Vrouwekerk z uroczym zakątkiem Hof ​​Arents. Na placu Burg w centrum odwiedzili bazylikę Heilig Bloed Church o ciekawej stratygrafii  z XII wieku, która jest miejscem przechowywania relikwii krwi Crystusa.

Jak co roku planowana jest wystawa zdjęć studentów zrobionych podczas wyjazdu.

Już teraz zapraszamy na wystawę - i osoby nie należące jeszcze do Koła Naukowego studentów WAi SP do udziału w spotkaniach Koła i aktywnego uczestnictwa!

Dziękujemy modulyss za zaangażowanie i pomoc w organizacji podróży  studialnej!

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Katarzyna BANASIK-PETRI, doc.dr Prodziekan WAiSP, 

Piotr URBANOWICZ, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Piotr BLICHARZ, Wiktoria PAWLIK,  Weronika GÜRELI,  
Klaudia WCISŁO, Aleksandra CSORICH,  Aleksandra JANISZEK,
 Justyna ZAGAJSKA, Maria KATSAN

ENG.

Study trip of the "HAUZ 07" Scientific Circle to Belgium 9-10 - 11 October 2019

HAUZ 07 - Members of the Scientific Circle of students of the Wydział Architektury i Sztuk Pięknych - Kierunek Architektura - together with the staff - took a study trip to Belgium on October 9-10-11, 2019. Co-organizers of the trip, next to the supervisor of the HAUZ 07 Circle - Piotr Urbanowicz and the Association for Architectural Education, was Ms. Kinga Storożuk from the modulyss company. modulyss - is a manufacturer of high-quality carpet tiles with a contemporary design and environmentally friendly approach to production and subsequent operation.

During their trip, students visited the city of Tielt with one of the largest fabric factories in Europe where key stages of modulyss carpet tile production take place. Mr. Wojciech Drzazga - a production specialist and company representatives familiarized the students with the overall production process from the design phase to the final episode, i.e. packaging and shipping. They learned to recognize the types of floor coverings, saw the manufacturing process including printing and tufting. The visit was extremely inspirational and informative. In Ghent, they visited the company's latest showroom with examples of the most interesting designs and interior design options.

The scientific cognitive trip in the next stage of the journey was subordinated to the studying historical and contemporary architecture of Ghent and Bruges, with particular emphasis on contemporary human-city relations.

During the cycling round around Ghent students watched, among others the modern New Zebra residential district in a restored 20th-century building, the Der Krook Library, recognized as one of the ten most beautiful contemporary libraries by the architects Coussee & Goris and the Catalan studio RCR Arquitectes, and the controversial Stadshal which is a covered concert hall by Robbrecht & Daem and Marie-José Van Hee located in the middle of the historic square.
Young architects also visited historical places characteristic of Flemish culture and architecture, including Beguinage of Our Lady of Ter Hoyen in Lange Violettenstraat from 1235 with an interesting urban layout, Gravensteen Castle and the so-called guild houses along the Graslei Canal.

In Bruges, students spent more time exploring historic architecture under the guidance of a guide. They deepened their knowledge about the origins and construction of the city, saw, among others, the medieval market square with an impressive town hall, analyzing the urban changes of this part of the city. A walk along the canals led to the Church of Our Lady - Onze-Lieve-Vrouwekerk with the charming corner of Hof Arents. On the Burg Square in the center, they visited the Basilica Heilig Bloed Church with an interesting stratigraphy from the 12th century, which is a place where the relics of the blood of Christ are stored.
The trip was photographed. As every year, an exhibition of student photos is planned.
We invite you to the exhibition now - and people not yet belonging to the Scientific Circle of WAi SP students to participate in the meetings of the Circle and active participation!

Thank you to modulyss for your commitment and organization of the entire research and scientific expedition!

Participants of the trip:

Scientific staff WAiSP KA:


Katarzyna BANASIK-PETRI, associate professor, WAiSP,

Piotr URBANOWICZ, supervisor of the Scientific Circle HAUZ07.

WAiSP KA students:

Piotr BLICHARZ, Wiktoria PAWLIK,  Weronika GÜRELI,  
Klaudia WCISŁO, Aleksandra CSORICH,  Aleksandra JANISZEK,
 Justyna ZAGAJSKA, Maria KATSAN

czwartek, 23 styczeń 2020